Splošni pogoji

Cenik za storitve in blago je objavljen na www.crativeways.si in dostopen na vpogled pri ponudniku.

Kupec je fizična ali pravna oseba skupaj s soigralci, ki kupi storitve ali blago izvajalca Turistične in druge dejavnosti, Ana Pahor, Volaričeva 34, 6230 POSTOJNA. Nakup se izvede na sedežu izvajalca storitev ali preko spleta, pa tudi izven poslovnih prostorov ob predhodnem dogovoru. Kot pisni dogovor se šteje tudi dogovarjanje med strankama preko komunikacijskih sredstev (e-pošta, SMS sporočila …).

Kupec mora v celoti plačati storitev pred izvedbo, kar je pogoj za izvedbo storitve. Kupljenih vstopnic ni mogoče vrniti ali zanje zahtevati vračilo denarja manj kot 48 ur pred zakupljenim terminom. Vračilo denarja ni možno niti v primeru, da igralci niso prisotni ob dogovorjenem terminu.

Ponudnik je dolžan opraviti storitve ali dostaviti blago v obsegu in na način, kot je bilo kupcu obljubljeno, ponujeno oziroma pisno dogovorjeno. Izjema za odstop od tega pravila je zgolj višja sila ali nezmožnost izpolnitve zaradi odvisnosti od tretje osebe. Če med igro višja sila ali tretja oseba prepreči nadaljevanje, se čas ustavi. Igra se na željo kupca nadaljuje takoj ko je to mogoče, v nasprotnem primeru se kupcu vrne sorazmerni del plačila za storitev.

Kupec lahko kadarkoli predčasno zaključi ali zapusti igro. V tem primeru se plačilo ne vrne. V primeru, da višja sila povzroči prekinitev igre, se igra nadaljuje takoj ko je to mogoče oziroma se kupcu na njegovo željo vrne denar. V primeru izredno slabega vremena si ponudnik pridržuje pravico do prestavitve termina (po dogovoru z kupcem).

Naprošamo, da pridete na dogovorjeno lokacijo vsaj 10 minut pred začetkom igre. Ponudnik si pridržuje pravico, da odpove rezervacijo skupinam ki zamujajo 15 minut ali več. V takšnem primeru vračilo kupnine ali prestavitev termina ni možna.

Kupci oz. igralci so dolžni sami dosledno varovati svojo lastnino in zdravje ter se izogibati virov ogrožanja, opustiti ali se vzdržati ravnanj, ki lahko ogrožajo varnost, zdravje ter lastnino naročnika ali drugih vpletenih ter spoštovati veljavno zakonodajo in predpise. Dolžni so skrbno varovati opremo, ki jo prejmejo pred pričetkom igre ter odgovarjajo za morebitno povzročeno škodo. Igralci se obvezujejo, da bo tekom igre spoštovali cestno prometne predpise in navodila podana pred ali med igro.

Kupci se z nakupom storitve obvežejo, da brez pisnega dovoljenja ponudnika ne bodo javno objavljali ali na kakršnekoli drug način razkrivali informacij v zvezi s potekom igre ali drugih poslovnih in tehničnih informacij. Med igro ni dovoljeno fotografiranje ali snemanje poteka igre ali posameznih elementov igre.

Igralci v igri sodelujejo na lastno odgovornost. Vstop v igro ni dovoljen osebam pod vplivom alkohola, drog in osebam ki kažejo jasne znake, da bi lahko ogrožale sebe ali ostale. Igralci pred vstopom v igro podpišejo izjavo, v kateri se strinjajo s Splošnimi pogoji in pogoji igre.

Igra ni priporočljiva za otroke, mlajše od 7 let ter za kronične oziroma srčne bolnike. Osebe, ki niso dopolnile 14 let, lahko v igri sodelujejo le v spremstvu odrasle osebe.

Ponudnik se zavezuje, da podatkov kupcev, pridobljenih preko spletne strani ali na kakršenkoli drug način, ne bo na noben način posredoval neupravičenim osebam in bo z njimi ravnal skrbno in skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Ob prejemu igralnih pripomočkov se vplača kavcijo v višini 20€ katero ob vrnitvi nepoškodovanih pripomočkov povrnemo.

Splošni pogoji veljajo od 13.11. 2018